miércoles, 20 de julio de 2016

Reflexión individual módulo I Pedro Cobo Domínguez


COMENTARIO RESUME MÓDULO I  

Este é un pequeno resumo dos temas estudados no módulo I, tanto nas sesións presenciais, como na documentación da plataforma do curso  ponte para obter o título de Posgrao de Especialización en Orientación Laboral - Edición 2016.

Ponentes:
María Teresa Deus Trasobares.  Linkedin
Fernando Agulló Leal. Linkedin
Carlos Parada Gandos. Linkedin

Epígrafes que se estudaron nas sesións ou plataforma:

1.- Actualización do Mercado laboral.

2.- A Iniciativa emprendedora como forma de acceso ao            .      mercado laboral

3.- Actualización do marco de referencia da Orientación    .              laboral

4.- Transversalidade uso TICs
1.- ACTUALIZACIÓN DO MERCADO LABORAL


Poidemos comprobar que o mercado estrúturase pola converxencia da oferta e a demanda.

Dos datos que nos aportou o ponente, deducimo que se caracteríza por pequenas empresas e, máis ben, vinculadas ao sector servizos.

É imposible coñecer o funcionamento do mercado de traballo, se non é a través do comportamento das ocupacións, para poder tomar decisións en relación ao obxetivo que se busque.

Actualmente séguese a estrutura do Código Nacional de Ocupacións ( CNO2011). Que veu dar solución a outras estruturas, adaptadas ás novas ocupacións e as súas evolucións.

Dedúcese que o mercado de traballo actual caracterízase por:

1.       Sector servizos.
2.       Incremento das pequenas empresas.
3.       Falta competencia coas empresas entre sí.
4.       Uso Robots.
5.       Necesidade adecuación cambios tecnolóxicos.
6.       Diminución sector agrario.
7.       Novas profesións.
8.       Aumento produción, redución postos traballo.
9.       Incremento presenza da muller en sectores profesionais.


2.- A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AO MERCADO LABORAL.  


O ponente recalcounos que o impacto da creación de empresas no benestar e progreso social, é un feito obxetivo e constatable empíricamente.

Do informe GEM 2014 sobre emprendemento e creación de empresas puidemos deducir que a crise provocou unha reducción máis que significativa do emprendemento de 2008 a 2010. Presentousenos esta posibilidade para aportar datos da realidade económica.

Unha rápida conclusión que a actividade emprededora responde, máis ben, pola falta de traballo por conta allea que a unha disposición dos interesados-as a emprender.

Temos un perfil de emprendedor-a:  home 38 anos, estudios secundarios. Baixa a presenza feminina no emprendemento.

Segundo o CIS o 90% dos mozos-as descarta ser emprendedor.
Falouse da TEA (Taxa de Actividade Emprendedora) que é o cociente entre as persoas de 18 a 64 anos emprendedoras ou involucradas en actividades de emprendemento/ 18 a 64 anos.

Chegouse a conclusión que temos unha baixa tolerancia ao risco, e unha escasa capacidade de percepción de oportunidades.

Razóns polas que se explica a desmotivación para emprender:

1.- Pouca valoración social.
2.-Falta de ideas de negocio.
3.-Escasos coñecementos do sector.
4.-Falta formación específica para emprender.
5.-Problemas financiamento e burocracia.
6.-Medo ao fracaso.


O mercado de traballo é o ámbito no que empresas e traballadores negocian a cantidade de traballo a intercambiar e a que prezo (salario).

O equilibrio do mercado:
1.       Formación clásica. O mercado sabe alcanzar o equilibrio.
2.       Formación Keynesiana. O mercado non está en equilibrio= Paro

DÀ= C+I+G+ (X-M)  Funcionamento do mercado de traballo e rixidez de salarios.

Para ter referencias sobre o mercado de traballo elaboranse unha serie de taxas, que nos permiten ver a evolución e a tendencia del. Por parte do ponente se definiros as distintas taxas e como se calculan:

Taxas EPA:
1.       Taxa Actividade
2.       Taxa emprego.
3.       Taxa Paro.
4.       Taxa Dependencia

Analizamos os efectos do paro sobre:
A.- As persoas.
B.- As persoas ocupadas.
C.- Sobre o conxunto da economía

Por que  hai crise na economía española?:
1.- Basada en Pemes.
2.- Milagro español nos 12 anos anteriores a crise.
3.- Mercado co “efecto Esponxa”

Como elementos esenciais na creación de empresas podemos destacar:
A Idea (Qué?)     O Plan de Empresa  (Cómo?)     Motivos  (Quen, Por qué?)

Analizouse a creación de empresas de ECONOMÍA SOCIAL e os beneficios que presenta, e que podemos resumir en:
1.- Coidadosas co emprego en momentos de crise.
2.-Crean riqueza de forma sostible.
3.-Con arraigo no seu entorno.
4.- Desenvolven actividades en sectores socialmente necesarios.
5.-Contribúen á cohesión social.
6.-Contribúen á cohesión territorial

Precisaríamos outro modelo produtivo novo que se basease nas empresas tecnolóxicas, exportadoras, no autoemprego e creación de empresas.


Especial mención fixo o ponente sobre que é un MODELO DE NEGOCIO. Definíndoo como que é un modelo que describe as bases sobre as que unha empresa crea, proporciona e capta valor , segundo a definición dun autor (Osterwalder, 2011).

O modelo confeccionase nun diagrama denominado Lenzo CANVAS,  no que se responderá  a 4 preguntas básicas.

1.       Como. (Infraestruturas)
2.       Que. (Oferta)
3.       Quen. (Clientes)
4.       Finanzas. (Canto)

 
Estes 4 bloques descompóñense en 9 módulos sobre os que as persoas emprendedoras, deberán de formular preguntas e atopar respostas.

Como exemplo práctico nesta sesión eleborouse por grupos unha idea de negocio, na que se seguiu esta estrutura de cara a elaborar dito lenzo.

3.- ACTUALIZACIÓN DO MARCO DE REFERENCIA DA ORIENTACIÓN LABORAL.  


Tratáronse temas  de:
A política de emprego é o conxunto de actuacións que toman os poderes públicos co obxetivo de alcanzar o pleno emprego, ou, cando menos, corrixir os principais desequilibrios do mercado de traballo.

1.- Políticas Activas.
2.- Políticas Pasivas.

Para acelerar a recuperación e a creación de emprego, a reforma do mercado de traballo precisa dunhas medidas urxentes adicionais ao fomento da contratación e a creación de emprego:

·         Reducción cotizacións.
·         Medidas para favorecer a contratación estable.
·         Medidas aplicables aos beneficiarios das prestacións por desemprego.
·         Garantía xuvenil.

Comentouse na sesión que a estratéxia Europea de emprego, proporciona un marco – o método aberto de coordinación MAC- que permite aos países compartir información e debater e coordinar as súas políticas de emprego.

Hai un paquete de medidas de emprego formado por:
1.- Directrices de emprego.
2.-Programas nacionais de reformas.
3.-Informe conxunto sobre o emprego-
4.-Recomendacións específicas para cada país.
5.-Evolución Social e de emprego en Europa.

A estratéxia 2020 márcase unha serie de obxetivos, entre os que podemos citar:  que o 75% das persoas entre os 20 e 64 anos estean empregadas; que se adique o 3% do PIB a I+D.

Prioridades da estratexia 2020 
1.       Crecemento intelixente.
2.       Crecemento sostible.
3.       Crecemento integradorHoubo unha evolución histórica, de pensar que o orientador-a limitábase a unha simple intermediación, buscarlles traballo ás persoas que a eles acudían, a un aspecto.A ORIENTACIÓN LABORAL comprende todas as actuacións de apoio na busca de emprego ás persoas beneficiarias. Segundo nos fixo fincapé a ponente.
Información- Orientación- Motivación- Asesoramento

                                                Orientador= Facilitador
                       
Nestes intres estamos nun mercado laboral caracterizado pola globalidade, moi dinámico e cada vez mais especializado. Polo que se precisa dunha intervención profesional que nos permita crear unhas estratéxias de intervención e que sexa o máis profesional posible.

Aquí é onde podemos englobar a actuación da Orientación Laboral ou do orientador-a laboral, dentro das políticas activas de emprego como un  elemento esencial de cara a conquerir os obxetivos.

Quedou claro, polas explicacións da ponente, que a Orientación Laboral non é só unha intervención puntual, se non máis ben, un proceso continuado de intervención ao longo da vida, onde se ofrece un servizo de guía, asesoramento, información sobre recursos actuais en materia formativa e sobre o mercado laboral. Tendo en conta que un dos obxetivos últimos é a mellora da empregabilidade das persoas.

Principios da orientación:
1.       Individualización
2.       Flexibilidade
3.       Desenvolvemento/busca autonomía

Estratéxias metodoloxía: 
1.       A entrevista.
2.       Sistema facilitador da inserción.
3.       Didáctica-Asesoramento-Centrada nos recursos.
4.       Busca de intinerarios.

Itinerario de inserción:
1.       Diagnose individualizada.
2.       Unha intervención orientador.
3.       Supervisión ou avaliación continua

Como práctica elaborouse, por equipos,  unha proposta de intervención de orientación laboral sobre un colectivo a elexir.

4.- TRANSVERSALIDADE USO TICs


Ao longo destas sesións fíxose práctica de ferramentas e técnicas na aplicación das TICs para a orientación e outros procesos. Participando en grupo, ou individual, nas tarefas encomendadas.  Creándose perfís en plataformas ou redes sociais, que implican unha actualización  e posta ao día destes procesos.
Twitter, Blog, Drive,  Plataforma Google +, etc.

Aproveitándose de recoller información que precisamos e ao mesmo tempo, elaborando nós outra información que lle poida ser útil a comunidade na que estamos inmersos.


Comentario xeral


O nivel de desemprego  nas cifras actuais, é inasumible para unha economía moderna. Débense de buscar solucións intelixentes para os vellos problemas. As reflexións sobre as estratéxias a seguir, deben de estar vinculados ao máis próximo para poder cambiar dita realidade.

A falta de formación, polo xeral, de desempregados-as, leva consigo unha dificultade añadida ao problema do desemprego. Débese de actuar, entre outros, nese aspecto se queremos mellorar as nosas taxas de actividade.

Os datos estudados e analizados permítennos ter unha visión máis obxetiva da realidade circundante. Iso implica que á hora de elaborar plans de intervención coas persoas, poidamos  circunscribilos nunha realidade máis próxima.

A importancia que ten hoxe en día o emprendemento como elemento de avance da economía, permítenos adicar esforzos nese campo de cara a potenciar ideas que se poidan levar a cabo por parte de novos emprendedores. Ainda que non debemos caer nun triunfalismo caníbal, que nos pode levar a non ter os pés na terra. Tampouco todos sirven para emprender. Débese de facer unha reflexión máis profunda dese tema.

Laboura destacada nestes campos poden ofertalas os orientadores-as que, como técnicos que son, ofrecen unha visión máis completa á hora de planificar e desenvolver outros plan máis específicos.


O uso das TIC vese, hoxe, moi necesarias para realizar unha boa laboura como orientador-a laboral. Para vellos problemas, novas solucións. En determinados ámbitos, sería inconcebible que non se usasen estas técnicas e ferramentas xa que, do contrario, estaríamos excluidos das novas tendencias do emprego. Estas sesións fainos ter unha visión máis complexa da realidade na que estamos inmersos e a importancia relevante que teñen.

Para saber máis:

Key Laboral Market. KILM
Instituto Galego das Cualificacións. IGC 
Servizo Público de Empreo Estatal  SEPE
Servizo Público de Emprego de Galicia.  SPEG
Blog IGAPE-BIC Galicia.
Confederación de empresarios de Lugo. CEL


@pecodo4

martes, 19 de julio de 2016

Reflexión individual módulo I. María Luisa Vilariño Val

REFLEXIÓNS SOBRE O MÓDULO I: MARCO CONCEPTUAL


Neste módulo estudamos tres áreas relacionadas co emprego.

O MERCADO LABORAL NA ACTUALIDADE

Neste tema estudamos os elementos e os indicadores do mercado de traballo. O desemprego e a normativa actual reguladora do emprego e das situacións de paro. E por último os instrumentos e as ferramentas para o estudo do mercado laboral e os modelos de emprego.

Como sabemos a situación económica do noso país deteriorouse considerablemente nos últimos anos. Un dos efectos máis desvastadores desta crise afectou ó mercado laboral a causa do modelo productivo que esiste. É importante destacar que a crise económica actual non ten un orixe laboral, pero sí ten grandes repercusións nel.

 
Fuente: el País.

Calquera tipo de mercado estructúrase sempre pola converxencia de dous feitos : a oferta e a demanda. A súa evolución é o resultado de dúas variables : a oferta de traballo e a demanda de traballo.

O mercado de traballo está cambiando, tende á súa profesionalización, e as competencias, que as empresas demandan dos seus traballadores, aumentan.

 

 A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AO MERCADO LABORAL

Trala crise de 2008 produciuse un retroceso moi importante na actividade emprendedora. Tendo en conta que este país ten unha cultura pouco emprendedora, no ano 2011, ante a falta de traballo por conta allea, rexurde o emprendemento. A este respeto hai que dicir que esta tendencia unida ao peche constante de empresas acaba nun tecido empresarial fráxil e pouco competitivo.

Pero por outra banda o espiritu emprendedor é fundamental para a creación de emprego, riqueza e benestar social. Necesítase outra estructura empesarial que conforme un novo tecido de empresas tecnolóxicas, exportadoras con demandas de traballo con maior cualificación e menos sensibles ás flutuacións do mercado.

Un elemento esencial no espiritu emprendedor e a elaboración dun bo Plan de Empresa.

O plan de empresa é un documento onde o emprendedor lle da forma á súa idea, reflexiona e plasma as   cuestións máis importantes para a posta en marcha e funcionamiento do su proxecto empresarial.

Como novedoso nesta temática hai que destacar unha ferramenta cualitativa proposta, por Alexander Osterwalder, para confeccionar deseños empresariais, denominada “ Modelo CANVAS”.

O modelo CANVAS permite, a partir da idea, confeccionar modelos propios de desenvolvemento do negocio e validar as súas posibilidades de éxito.


A ACTUALIZACIÓN DO MARCO DE REFERENCIA DA ORIENTACIÓN LABORAL

Neste tema faise referencia ao Sistema Nacional de Emprego : SEPE e SPEG, ao marco actual da política de emprego en España e á política de emprego en Europa.

Nesta reflexión destaco a orientación laboral como política activa de emprego fundamental, pois comprende tódalas actuacións de apoio na búsqueda de emprego. O obxectivo da orientación laboral é a inserción e o mantemento das persoas no mercado de traballo en función das súas necesidades e intereses; así como a promoción e a mellora profesional co desenvolvemento persoal a través do ámbito sociolaboral dos individuos.

 Para saber mais


E para os que teñan dominio da lingua inglesa:

Reflexion persoal

 Como reflexión personal, entendo que as TICS, na actualidade son de gran utilidade e imprescindibles para o exercicio da profesión. Aumentan as posibilidades de ofrecer información e asesoramento.

Este bloque aporta unha serie de coñecemento innovador e o mesmo tempo ofrece un repaso dos conceptos básicos e esencias para o coñecemento do funcionamento do mercado laboral.

E por último dicir a importancia de compartir as experiencias profesionais e traballo en grupo.

 

 


lunes, 18 de julio de 2016

REFLEXIÓNS SOBRE AS ESTRATEXIAS DE ORIENTACIÓN LABORAL

SESIÓN PRESENCIAL: ESTRATEXIAS DE ORIENTACIÓN LABORAL (09/07/2016)

Durante a sesión presencial do nove de xullo con Mª Teresa Deus Trasovares, traballamos a estratexias de orientación laboral a través de catro puntos:

1.- A Orientación laboral e a súa importancia dentro das políticas activas de emprego
2.- O traballo do/a Orientador laboral cos distintos colectivos
3.- Atención individualizada aos usuarios
4.- Estratéxias de orientación. Accións Grupais.

1.- A ORIENTACIÓN LABORAL E A SÚA IMPORTANCIA DENTRO DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO


Á vista da crise que estamos a pasar, cada día vese que o emprego é un valor moi apreciado. Os cambios que se producen nas sociedades son significativos, polo que, a búsqueda de emprego, a consecución e o mantemento del, considerase un proceso ao longo da vida e para o que debemos de estar entrenados-as. 

As administracións e entidades públicas deben de garantir a igualdade de oportunidades e que o acceso aos servizos e prestacións públicas cheguen a todas aquelas persoas que asi o demanden, e teñan dereito. 
Por desgraza, non todo o mundo ten un acceso universal a dita información e a aqueles procesos que lle permitan unha autonomía persoal e laboral, ou ben a información que lle chega é insuficiente para encarar un proceso nesa faceta que lle sexa efectivo, ou ben por falta de formación, información, desidia, etc. 

Precísase, polo tanto, a intervención das administracións para garantir ese acceso universal a información e as prestacións. Para elo conta coas políticas de emprego. 

Definición de políticas de emprego 

Na ponencia fíxose referencia a definición das POLÍTICAS DE EMPREGO: “ o conxunto de servizos, programas, e medias que deben procurar un equilibrio entre a oferta e a demanda de emprego”. Son as súas ferramenta: a xestión da colocación, a orientación laboral, a formación para o emprego, os estímulos á contratación, o fomento do emprego e as prestacións contributivas ou non polo desemprego. 

Quedou claro a división que se acepta delas :


  • Políticas Pasivas. Que axudan a supervivencia económica das persoas en situación de desemprego con prestacións públicas.
  • Políticas Activas. Destiñadas a activar eficazmente ás persoas ante o mercado de traballo.
  Situación actual 

  Viuse a importancia das políticas activas de emprego polo que constitúen un instrumento esencial para previr o desemprego, e que o funcionamento dos mercados de traballo sexan máis eficientes. Deberían de ter como obxetivos, entre outros,:

   • Informar e orientar cara a busca activa de emprego. 
   • Fomentar o autoemprego, a economía social, e o desenvolvemento de pequenas e medianas empresas. 
   • Promover políticas destiñadas a inserción laboral de persoas en situación de risco de exclusión social. 
   • Promover a creación de actividade que xere emprego. 

      Nestes intres estamos nun mercado laboral caracterizado pola globalidade, moi dinámico e cada vez mais especializado. Polo que se precisa dunha intervención profesional que nos permita crear unhas estratéxias de intervención e que sexa o máis profesional posible. 

      Aquí é onde podemos englobar a actuación da Orientación Laboral ou do orientador-a laboral, dentro das políticas activas de emprego como un elemento esencial de cara a conquerir os obxetivos. 
      A ponente matizou en varias ocasións que a Orientación Laboral non é só unha intervención puntual, se non máis ben, un proceso continuado de intervención ao longo da vida, onde se ofrece un servizo de guía, asesoramento, información sobre recursos actuais en materia formativa e sobre o mercado laboral. Tendo en conta que un dos obxetivos últimos é a mellora da empregabilidade das persoas. Facendo fincapé a gran importancia desta afirmación.

      Dende un ponto de vista histórico unha persoa entraba a formar parte dunha empresa, e o máis probable, e que se xubilara nela.
      Hoxe en día, e como se comentou antes, vivimos nun mercado laboral cambiante e globalizado, onde se fomenta a flexibilidade no posto de traballo e a especialidade do mesmo. 

      Polo que se viu que se fai máis preciso que exista unha área específica que axude aos usuarios-as a coñecer o dinamismo e as necesidades reais do mercado laboral actual, e que dende os servizos de orientación laboral se lle pode ofrecer. 

      Podíamos resaltar 3 áreas nas que se centra a Orientación: 

      • Fase de CAPTACIÓN e acceso ao servizo de orientación. 
      • Fase de INTERVENCIÓN. 
      • Fase de FINALIZACIÓN E AVALIACIÓN 

      Fíxose unha breve descrición dos destinatarios-as, a nivel xeral, da orientación laboral, que serían todas aquelas persoas que ben se atopen en situación de desemprego e queiran incorporarse ao mercado laboral, ou que estean en situación de ocupados-as e queiran mellorar esa situación. 

      Facendo mención explícita a determinados colectivos que pola súa especificidade, terían plans ou proxectos especiais de intervención: persoas con discapacidade, minorías étnicas, demandantes de emprego de longa duración, etc. 

      Seguindo os criterios da Unión Europea, en canto as estratéxias marcadas nas súas políticas de emprego, indícase  que o seu deseño e modelo de xestión deben de ter en conta a súa dimensión local para así poder axustar ditas políticas ás necesidades do territorio, de maneira que favorezan e apoien as iniciativas de xeración de emprego no ámbito local. 

      Neste punto temos que decir, que dende a orientación laboral, preténdese un achegamento á persoa tendo en conta a súa realidade máis próxima e a do mercado de traballo. Para elo, debe de coñecerse a realidae socio-económica que o rodea e profundizar naquelas estratéxias máis axeitada dacordo co entorno. Unha das grandes reflexións da que se falou foi da grande necesidade da prospección de empresas para ter datos fiables á hora de establecer plans.

      Faise preciso, polo tanto, mirar as necesidades das empresas do ámbito de actuación en canto ao persoal que demandan e as características destes, para así, poder desenvolver itinerarios axustados ao seu entorno. 

      En conclusión, podemos afirmar, que a Orientación Laboral (orientador-a laboral) xoga un papel esencial no desenvolvemento das políticas activas de emprego, polo seu achegamento aos usuarios-as diana destas políticas e por coñecer a realidade socioeconómica do entorno, que lle vai permitir aconsellar e tomar aquelas decisións máis axeitadas aos intenvintes no proceso, detectando aqueles procesos de emprendemento que se poidan dar.


      2.- O TRABALLO DO/A ORIENTADOR/A LABORAL COS DISTINTOS COLECTIVOS

      No transcurso da sesión presencial do nove de xullo analizáronse os distintos colectivos con maiores dificultades de inserción, as súa características e necesidade de adaptar os recursos e procesos na súa busca de emprego.


      Os colectivos máis afectados polo desemprego son as persoas mozas principalmente aquelas con menor formación, as mulleres, as persoas paradas de longa duración e as persoa maiores de 45 anos.

      • Mozos/as con baixa cualificación: debido a que cada vez son máis as empresas que solicitan man de obra cualificada.
      • Mulleres: principalmente porque siguen sendo na súa maioría as responsables das labores familiares e do fogar, xunto co factor da maternidade.
      • Desempleados/as de longa duración: as empresas danlle prioridade ás candidaturas con experiencias máis recentes e preferentemente no mesmo tipo de actividade.


      Outros colectivos con dificultades de inserción son as persoas con responsabilidades familiares, as persoas con discapaciade ou en risco de exclusión social e as persoas inmigrantes.      Dende a orientación laboral debemos ter moi presente con que colectivos estamos a traballlar, as súas dificultades específicas e persoais, optimizando os seus puntos fortes e reforzando os puntos máis débiles, adaptando os recursos ás súas necesidades. 

      Neste punto as intervencións do alumando presente na sesión referíronse a:

      • Dificultade de adaptar a esixencias das empresas ás posibilidades de compatibilizar vida persoal e laboral, transporte ou adaptación ao posto de traballo das persoas usuarias do servizo.
      • Así mesmo coincídese en que é necesario unha labor de prospección previa na que se crean lazos coas empresas flexibilizando as posibilidades de acceso ao empergo.
      • Sinalouse nesta liña a importancia de coñecer ben as/os usuairas/os e as súas perspectivas e posibilidades para o emprego, así como a necesidade de sacar á luz o currículo oculto das/os usuarias/os.

      Neste marco a figura do/a orientador/a postúlase como a de FACILITADOR/A DE INSERCIÓN, asesorando á persoa na planificación da súa busca, así como a través de accións de intermediación, motivación para a busca activa ou o adestramento en habilidades para o emprego. Non esquezamos que a labor do/a orientador/a é a de axudar a conseguir emprego, non é unha labor terapéutica. 

      3.- ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AOS USUARIOS/AS

      Durante a sesión do nove de xullo tamén se nalizaron as estratexias de orientación individual, chegan á conclusión de que o traballo do orientador/a laboral cando se atopa frente à persoa que debe asesorar, informar e orientar, debe iniciarse cun diálogo no que se recolle información sobre a súa traxectoria formativa, na que se inclúe a formación regrada e a non formal, e a traxectoria laboral, tanto aquela que pode acreditar con contratos, como aquela na que posúe unha experiencia profesional.

      Dirixiremos a conversa cara os datos e intereses que precisamos para elaborar o seu perfil profesional e detectar o seu curículum oculto, que moitas veces non é fácil aflorar, sería de gran utilidade realizar un DAFO persoal do usuario /a. 


      Debemos coñecer os seus hábitos e coñecementos, e por suposto a situación social e características persoais, xa que isto vai determinar as estratexias que imos a deseñar e poñer en marcha para acadar os seus obxectivos individuais e profesionais, e o que nos vai a dar información sobre a posible derivación dalgún servizo de orientación específico dependendo do colectivo ao que pertenza a persoa coa que estamos traballando.

      Unha vez que configuramos e valoramos o seu perfil, fixamos o seu obxectivo profesional ou intereses laborais, utilizando o recurso do Observatorio de la ocupaciones del SEPE e do Instituto Galego das Cualificacións que nos axuda para indicar algunha acción concreta coa que iniciar o seu propio itinerario persoal.

      En todo momento debemos conseguir gañar a confianza do usuario/a, facilitando que pensen por si mesmos e que perciban de maneira global a súa traxectoria.


      4.- ESTRATÉXIAS DE ORIENTACIÓN. ACCIÓN GRUPAIS.

      Outro tema que se analizou na sesión foi o das estratexias de acción grupais. As accións grupais defínense como como pequenos grupos donde os usuarios, conocen, practican e manexan instrumentos necesarios para facer unha búsqueda activa de emprego planificada, ademáis de desarrollar habilidades concretas.

      Entre accións básicas que máis se traballan citaronse as seguintes :

      Búsqueda de emprego a través de Internet
      • Correo electrónico
      • Buscadores e portais de emprego
      • Redes sociais, páxinas web
      • Servicios y alertas
      Vías de acceso al empleo
      • Emprego público
      • Bolsas de traballo
      • Medios de comunicación
      • Autocandidatura
      • Rede de contactos
      Aspectos personais
      • Habilidades sociais
      • Habilidades de comunicación
      • Competencias personais e profesionais
      • Motivación e toma de decisións
      Identificación de alternativas profesionais
      • Balance profesional : Autoconocimiento persoal e profesional
      • Conocimiento do mercado de traballo
      • Establecer obxectivos profesionais
      Información general de autoempleo
      • Factores de decisión
      • Aspectos básicos dun plan de emprego
      • Aspectos xurídicos e tramites iniciais para constitución dunha empresa
      Ferramentas para a búsqueda de emprego e Busca activa
      • Carta de presentación, CV, axenda de búsqueda etc
      • Coñecer tódalas actividades que se poden realizar nun proceso de selección
      • Estratexias para enfrentarse a un proceso de selección
      • Reclutamiento de candidatos
      • Entrevista


      5.-REFLEXIÓNS SOBRE A SESIÓN PRESENCIAL

       O intercambio de experiencias realizado nesta sesión permite chegar a unha serie de conclusións:

       • Dende o servizo de orientación débese prestar unha atención de calidade, evitando o descontento dos/as usuarios/as.
       • Especiais dificultades de acceso ao emprego de determinados colectivos nun mercado laboral como o actual.
       • Un dos factores que inciden na desmotivación da poboación usuaria dos servizos de orientación é o continuo cambio de persoal. postulase a necesidade de ter un/unha ORIENTADOR/A DE CABECEIRA.
       • Necesidade de sacar á luz o currículo oculto e posta en valor das competencias para o emprego das persoas usuarias do servizo.
       • Recoñecemento do valor engadido da labor de prospección á hora de realizar un servizo de orientación de laboral.
       • A falta de motivación para o emprego é consecuencia das políticas sociais. Dende esta óptica debemos ter en conta que hai certos colectivos de difícil inserción debido a problemáticas subxacentes que non se poden traballar dende os servizos de orientación.
       • O fraude no emprego estase a analizar dende a perspectiva da persoa perceptora de prestacións, pero non se está facendo este seguimento dende as empresas.


      Reflexión Individual Módulo 1 Juan Ramón Angueira      - MERCADO LABORAL 

      Este resumo comeza co marco conceptual da orientación laboral, facendo referencia ao mercado traballo, a oferta e a demanda de traballlo, que determinarán o equilibrio no mesmo, e diferenciando entre dúas escolas que son a clásica e os keynesianos.

      Outros conceptos que debemos destacar son: 

      Os indicadores do mercado laboral: Activos, Ocupados, Parados, Inactivos.

       As taxas segundo a EPA:Taxa de actividade, Taxa de paro, Taxa de emprego.

      Tipos de paro: Estructural, Friccional, Cíclico, Estacional; e os seus efectos sobre as persoas paradas, sobre as persoas ocupadas e sobre a economía.

      Para coñecer o mercado laboral actual analizamos os xacementos de emprego, que segundo a Comisión Europea se atopan nos servizos da vida cotiá, servizos de mellora da calidade de vida, servizo de lecer e servizos medio ambientais, etc.

      As ocupacións ocupan un lugar moi destacado, de feito existen observatorios ocupacionais no ámbito autonómico, estatal e da Unión europea.

      Unha actividade, que cada vez adquire máis relevancia dentro dos servizos de orientación laboral,  e a prospección do mercado de traballo, xa que nos permite analizar o mercado laboral e dispoñer de previsións das necesidades de recursos humanos das empresas e así adaptar as políticas de emprego.

      Xunto co estudo de prospección de empregos realízase a identificación de empresas, a análise do posto de traballo e identificación das entidades participantes.


      - INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO ACCESO AO MERCADO LABORAL

       Merece unha especial mención a iniciativa emprendedora, porque é unha importante fonte de creación de emprego e débese fomentar o espírito emprendedor, aínda que no noso país se atopa con numerosas dificultades.

      Tamén ten a súa parte positiva xa que crea emprego, riqueza e benestar social, aumenta a competitividade, destacando as empresas de Economía Social nas que prima a persoa frente ao capital, a distribución de resultados faise con criterios, e os socios son xestores e traballadores. http://www.emprendedores.es/

      Os elementos esencias no proceso de creación de empresas son:
      - A idea, que actividade emprender?
      - A persoa emprendora, quen? e porque?
      - O plan de empresa, como?

      Os manancias da idea para emprender poden xurdir da innovación técnica, a innovación comercial ou a innovación organizativa.

      Para o modelo de negocio ou deseño empresarial utilízase un método moi novedoso e actual: o modelo CANVAS, deseñado por Alexander Osterwalder e que reponde a 4 preguntas básicas:
      - Como (infraestructura)
      - Que (oferta)
      - Quen (clientes)
      - Canto (finanzas)

      Este diagrama ten 9 puntos claves:
      1. Segmentos de mercado
      2. Proposta de valor
      3. Canles
      4. Relación co cliente
      5. Fontes de ingresos
      6. Recursos clave
      7. Actividade clave
      8. Aliados clave
      9. Estrutura de custos


      Todo emprendedor/ra debe estar motivado, ter confianza en si mesmo, estar orientado cara a xente, tomardor de riscos e que coñeza o sector.

      O aspecto máis importante no emprendemento, será elaborar o Plan de empresa, necesario para dar foma á idea, plasmando as cuestións máis importante e significativas para a posta en marcha da empresa e que consta dunha introdución, un estudo de mercado, un plan comercial, un plan de organización e recursos humanos, aspectos legais, estudo económico-financeiro, conclusións, resumos executivo e anexos.

      Formará parte dos trablallos dos orientadores laborais asesoar as novos emprendedores no proceso de creación de empresas coñecendo o proxecto, titorando o plan de empresa, reflexionando co emprendedor, facilitarlle o acceso a fontes de información, recomendando accións formativas e incluso recomendar os servizos doutros profesionais.      - MARCO DE REFERENCIA DA ORIENTACIÓN LABORAL 

       Rematamos este bloque co marco de referencia da orientación laboral, empezando polo Sistema nacional de emprego, o Servizo público de emprego estatal e o Servizo público de emprego de Galicia, recollendo a súa estructura, destinatarios e competencias; as políticas de emprego en España (políticas activas e políticas pasivas), as medidas urxentes adicionais de fomento da contatación e a creación de emprego, contrato indefinido para as persoas inscritas no Sistema nacional de Garantía Xuvenil, a Estratexia de emprendemento e emprego novo 2013-2016, as medidas introducidas en prestacións por desemprego e a política de emprego en Europa.

      VÍDEO
       


      - PARA SABER MÁIS

      Sobre temas relacionados co mercado de laboral en España e en Galicia:

      Servicio Público de Empleo Estatal


      Consellería de Economía, emprego e industria


       Servizo público de emprego de Galicia      Sobre temas relacionados co emprendemento:

      Instituto Galego de promoción económica


      REFLEXIÓN PERSOAL

      Este módulo 1 doume a posibilidade de adquirir novos coñecementos relacionados co ámbito do emprendemento empresarial, destacando o módelo CANVAS, que considero nos pode ser de moita utilidade á hora de asesorar aos nosos usuarios cando decidan dar os seus primeiros pasos no mundo empresarial.

      Por outra banda, descubrín novas ferramentas no ámbito dixital que de seguro vou a poñer en funcionamento no meu traballo diario, xa que considero que van facilitar o desempeño do mesmo e tamén serán beneficiosas para todas aquelas persoas que acudan ao servizo de orientación laboral.

      Dentro do programa do curso resultan moi útiles as sesións presencias e as accións grupais, que nos permiten compartir coñecementos e coñecer os puntos de vista e experiencias, profesionais e persoais dos nosos compañeiros/as, obtendo unha visión diferente da que ao mellor tiñamos ata o momento dun determinado tema.