lunes, 18 de julio de 2016

Reflexión Individual Módulo 1 Juan Ramón Angueira- MERCADO LABORAL 

Este resumo comeza co marco conceptual da orientación laboral, facendo referencia ao mercado traballo, a oferta e a demanda de traballlo, que determinarán o equilibrio no mesmo, e diferenciando entre dúas escolas que son a clásica e os keynesianos.

Outros conceptos que debemos destacar son: 

Os indicadores do mercado laboral: Activos, Ocupados, Parados, Inactivos.

 As taxas segundo a EPA:Taxa de actividade, Taxa de paro, Taxa de emprego.

Tipos de paro: Estructural, Friccional, Cíclico, Estacional; e os seus efectos sobre as persoas paradas, sobre as persoas ocupadas e sobre a economía.

Para coñecer o mercado laboral actual analizamos os xacementos de emprego, que segundo a Comisión Europea se atopan nos servizos da vida cotiá, servizos de mellora da calidade de vida, servizo de lecer e servizos medio ambientais, etc.

As ocupacións ocupan un lugar moi destacado, de feito existen observatorios ocupacionais no ámbito autonómico, estatal e da Unión europea.

Unha actividade, que cada vez adquire máis relevancia dentro dos servizos de orientación laboral,  e a prospección do mercado de traballo, xa que nos permite analizar o mercado laboral e dispoñer de previsións das necesidades de recursos humanos das empresas e así adaptar as políticas de emprego.

Xunto co estudo de prospección de empregos realízase a identificación de empresas, a análise do posto de traballo e identificación das entidades participantes.


- INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO ACCESO AO MERCADO LABORAL

 Merece unha especial mención a iniciativa emprendedora, porque é unha importante fonte de creación de emprego e débese fomentar o espírito emprendedor, aínda que no noso país se atopa con numerosas dificultades.

Tamén ten a súa parte positiva xa que crea emprego, riqueza e benestar social, aumenta a competitividade, destacando as empresas de Economía Social nas que prima a persoa frente ao capital, a distribución de resultados faise con criterios, e os socios son xestores e traballadores. http://www.emprendedores.es/

Os elementos esencias no proceso de creación de empresas son:
- A idea, que actividade emprender?
- A persoa emprendora, quen? e porque?
- O plan de empresa, como?

Os manancias da idea para emprender poden xurdir da innovación técnica, a innovación comercial ou a innovación organizativa.

Para o modelo de negocio ou deseño empresarial utilízase un método moi novedoso e actual: o modelo CANVAS, deseñado por Alexander Osterwalder e que reponde a 4 preguntas básicas:
- Como (infraestructura)
- Que (oferta)
- Quen (clientes)
- Canto (finanzas)

Este diagrama ten 9 puntos claves:
1. Segmentos de mercado
2. Proposta de valor
3. Canles
4. Relación co cliente
5. Fontes de ingresos
6. Recursos clave
7. Actividade clave
8. Aliados clave
9. Estrutura de custos


Todo emprendedor/ra debe estar motivado, ter confianza en si mesmo, estar orientado cara a xente, tomardor de riscos e que coñeza o sector.

O aspecto máis importante no emprendemento, será elaborar o Plan de empresa, necesario para dar foma á idea, plasmando as cuestións máis importante e significativas para a posta en marcha da empresa e que consta dunha introdución, un estudo de mercado, un plan comercial, un plan de organización e recursos humanos, aspectos legais, estudo económico-financeiro, conclusións, resumos executivo e anexos.

Formará parte dos trablallos dos orientadores laborais asesoar as novos emprendedores no proceso de creación de empresas coñecendo o proxecto, titorando o plan de empresa, reflexionando co emprendedor, facilitarlle o acceso a fontes de información, recomendando accións formativas e incluso recomendar os servizos doutros profesionais.- MARCO DE REFERENCIA DA ORIENTACIÓN LABORAL 

 Rematamos este bloque co marco de referencia da orientación laboral, empezando polo Sistema nacional de emprego, o Servizo público de emprego estatal e o Servizo público de emprego de Galicia, recollendo a súa estructura, destinatarios e competencias; as políticas de emprego en España (políticas activas e políticas pasivas), as medidas urxentes adicionais de fomento da contatación e a creación de emprego, contrato indefinido para as persoas inscritas no Sistema nacional de Garantía Xuvenil, a Estratexia de emprendemento e emprego novo 2013-2016, as medidas introducidas en prestacións por desemprego e a política de emprego en Europa.

VÍDEO
 


- PARA SABER MÁIS

Sobre temas relacionados co mercado de laboral en España e en Galicia:

Servicio Público de Empleo Estatal


Consellería de Economía, emprego e industria


 Servizo público de emprego de GaliciaSobre temas relacionados co emprendemento:

Instituto Galego de promoción económica


REFLEXIÓN PERSOAL

Este módulo 1 doume a posibilidade de adquirir novos coñecementos relacionados co ámbito do emprendemento empresarial, destacando o módelo CANVAS, que considero nos pode ser de moita utilidade á hora de asesorar aos nosos usuarios cando decidan dar os seus primeiros pasos no mundo empresarial.

Por outra banda, descubrín novas ferramentas no ámbito dixital que de seguro vou a poñer en funcionamento no meu traballo diario, xa que considero que van facilitar o desempeño do mesmo e tamén serán beneficiosas para todas aquelas persoas que acudan ao servizo de orientación laboral.

Dentro do programa do curso resultan moi útiles as sesións presencias e as accións grupais, que nos permiten compartir coñecementos e coñecer os puntos de vista e experiencias, profesionais e persoais dos nosos compañeiros/as, obtendo unha visión diferente da que ao mellor tiñamos ata o momento dun determinado tema.No hay comentarios:

Publicar un comentario